Teşekkürler

MERAK ETTİĞİNİZ TÜM KONULAR İÇİN YORUM BÖLÜMÜ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ -SADECE WHATSAPP-532 510 38 61- ÇIKARSIZ İSLAMİ BİLGİ İÇERİKLİ BLOG-WWW.YASİNİM2012.BLOGSPOT.COM

18 Mart 2012

LEDÜN İLMİ

Ledün İlmi & Hakikat Perdeleri· “İlim Sıfatı”ndan programlanma
·Ledün İlmi (“Esmâ İlmi”-“Nûr'un alâ nûr”-“Öz”den gelen İlim-“Kitab” ve “Hikmet”-"Sistem”="Din"-Zâtiyyuna has, müferriduna has, ikram yollu sunulan “indallah”tan bağışlanan gaybi ilim- Çalışmakla elde edilmiş bir ilim olmayıp; O’nun bizden zâhire çıkarmayı murad ettiği bir ilim-O’nun ilmi-Fetih ehlinde yaşanan ilim-Zât’ın “Esmâ”sına olan ilmi-Melekî Özellik-Rabbinin rahmeti sonucu özel melekî kuvve açığa çıkışı-Sıfat mertebesindeki varoluş-“Hakikat ilmi”-Varlığın derûnunda potansiyel olarak bulunan Allah İsimlerinin özellikleri-Hikmet sisteminde açığa çıkan kudret sırrı-Bâtın esmâsına olan ilim-Tüm mevcûdatın Özünde saklı olan sırrı bildiren ilim-"Bilmediklerin")
·"İlim"in enerjiye dönüştüğü nokta (“Takdir” safhası-İnsanın hakikati olan Esmâ mertebesi-Esmâların çıkış Noktası-"Ayân-ı Sâbite"-Bütün varlıkların aslı-orijini olan ana mânâlar-Birimin varoluş kademeleri-Birimin tesbit edilmiş geleceği-Beyin cevherinin 120.günde aldığı tesir-Sâbitleşmiş ana program-Birimin Levhi Mahfuzu-Tesbit edilmiş kişilik özellikleri-Varlığındaki Allah esmâsının oluşturduğu (“B”iiznillah) değişmez programı)
· Âdem ("İnsan" diye tanımlanmış "şuur"), kendi orijin yapısını gözünü bedende açması dolayısıyla bilgilendirildiği halde unuttu; hatırlamaz oldu...(O yüzden İnsana hakikatini hatırlatmak için 'zikir-hatırlatıcı' gönderilmiştir.)
·  Ledün, "İndallah"tan bağışlanan "Gaybî İlim"dir.
·  Ledün, "Fetih Ehli"nde (Mardiye nefs sahibinde) yaşanan ilimdir.
·  İlâhi sıfatlarla tahakkuk("Hakikat"i yaşayabilmek), ancak "İlmi Ledün" ile mümkündür.
· Ledün, çalışmakla elde edilmez!
· Ledünni İlimlerin verilmesi (İnsan beyninin, şuur yapısının Allah isimlerinin işaret ettiği mânâları taşıyan dalgaboylarıyla programlanması-Âdem’e “Allah İsimleri”nin tümünün tâlim edilmesi-İnsana "bilmediklerinin" tâlim edilmesi- Bâtın esmâsına olan ilim –(Bâtıni-Ledünnî ilimlerin verilmesi-Allah”ın sayısız isimlerinden, “Allah”ın dilediği kadarını ortaya koyabilecek istidat ve kâbiliyetin verilmesi-Bilmesi mümkün olmayan şeylerin kalıcı olarak öğretilmesi, aklettirilmesi-Kitab ve Hikmet inzali)
· “Görülemeyen Bilgi” (Bilmediklerin-Bâtıni-Ledünnî İlimler)
·“Görülemeyen Bilgi”ye dokunmak {(Şirk necasetinden-pisliğinden) Arınmak-Tâhir olmak-“Oku”yabilmek -Rabb-ül âlemîn'den insan bilincinde tafsile indirilen "Evren Kitabı"nı [Allah Esmâsının açığa çıktığı Evren Kitabı-“ Kitabullah”-“Ümmül Kitap”-Mutlak Kitap-Kitapların Anası-İlâhi kitap-Ulûhiyet kemâlâtının eseri olarak yazılmış olan kitabı ilâhi-“Âlem Kitabı”-Tüm boyut ve katmanlarıyla evren-Meleklerin varlığı ile oluşmuş kitap-Her satırı, bir ismi ilâhinin mahzarı olan ef`al âleminin( fiillerin oluştuğu boyutun) tümü-Harfleri, Kelimeleri, Sûreleri, âyetleri melekler olan âlem Kitabı-Hakikat bilgisi ve Sünnetullah-Varlığın hakikatı bilgisi-Sünnetullah bilgisinin açığa çıkmış hâli olan evren içre evrenler-“Sistem” bilgisi-Hakikat bilgisi ve Sünnetullahı-İnsanı Kâmil-Ruh'u Âzam-Hakikatı Muhammediye-Vücud ilmi-Enfüsünden ve âfâktan gelen hitap-Kurân- Kerim’-Bilgi-Oluş-Yaşam Bilgisi] deşifre edilebilmek}
· Ledün İlminin{“Esmâ İlmi"nin-İnsanın hakikati olan Esmâ mertebesinin) "Birimsel İlim Sûreti"nde açığa çıkışı (Nûr'un alâ nûr-TEK'lik şuuruna sahip, mekân ve zamana ait olmayan “İnsanî hakikat”in, arınma çalışmaları olmasa da ışık saçması-Allah’ın (insanın hakikati olan Esmâ mertebesi) dilediği kimseyi kendi nûruna (kendi hakikati ilmine) erdirmesi-Görülemeyen Bilgiye dokunmak}
· "İlim"in açığa çıkış sistemi
·“İsimler”in Tâlimi {Âdem’in “Allah İsimleri”nin mazharı olarak ortaya çıkışı-İnsan beyninin, şuur yapısının o isimlerin işaret ettiği mânâları taşıyan dalgaboylarıyla programlanması-Beynin aldığı melekî etkilerle mutasyon(Genetik olarak nesline de geçecek olan bir mutasyon) geçirmesi}
· Allah, "Bilmediklerini(Bâtıni-Ledünnî İlimleri) sana kalıcı olarak öğretiyor-aklettiriyor(Tâlim ediyor)... Oysa sen önce "Sistem-"Din"-"İman" nedir bilmezdin!
·  “İlim Sıfatı”nın tafsili (Küllî Akıl denen "Tek Akıl"-“Nefs”in kendini ilim sıfatı ile tanıması)
·  “Sınırsız İlim” her birimin beyninden o birimin “veri tabanı sınırları” içinde (Onun açığa çıkma sınırları-kapasitesi-fıtratı ölçüleriyle(Kaderiyle) açığa çıkar.
·  Kişinin ilim kapasitesi beynin çalışan bölümüdür.
·  Beynin veri tabanında "çok boyutlu tek kare resim" vardır.
·  Birimsel sûretlerde “İlim”in açığa çıkış sisteminde yardımcı kuvveler (İlim, İrade ve kudret!)
·  “İlim Sıfatı”na bürünme ["Nefs"in kendini "İlim Sıfatı" ile (kendi aslı ve orijinali, hakikatı ile) tanıması-Hakk`a bağlanan "ilim sıfatı"]
· “Akl-ı Küll”ün ilmi [Melekût âleminde mevcut olan akıl(Has sûreti ise Cebrail ismiyle melek)-Cebrail AleyhisselâmınNebilere, Rasûllere ve evliyayı kümmeline transfer ettiği ilim-(Kesret) âlemindeki en geniş kapsamlı ilim- Birimin derûnundaki, hakikatindeki "ilim"]
· “Akl-ı Evvel”in ilmi ("Hakikat-ı Muhammedî" denilen varlığın ilmi-İlim sıfatının Nokta”daki şuursal açılımı-Vâhidiyet mertebesinde "Tek"lik âleminde geçerli ilim-İlim sıfatından kaynaklanan ilim-Esmânın mânâlarını ihtiva eden ilim-"TEK"in sahip olduğu özelliklere olan ilmi)
·  “Akl-ı Evvel”in ilminde “Anlamlar”, “Evren İçre Evrenler” sûretinde belirginlik kazanmıştır...
·  İlim, sıfat mertebesindeki varoluştur.
·  Duyulara göre varsayılan herşey, İlim boyutunda değerlendirildiğinde fark edilir ki O, sadece bir "İlim Sûret"dir.
·  Kalpler ve Ruhlar mevcud değildir...(Hepsi, Allah'ın ilminde mevcut olan "İlmî Sûretler"dir)
· "İlâhi İlim denizi"nde yüzen bireysel şuur
·  "İlâhi İlim denizi"nde yüzen bireysel şuurda aklı olan bir topluluk için elbette işaretler vardır.
·  "Gemi"yi hizmetinize verdi.. Nehirleri de... Güneş'in ve Ay'ın enerjilerini ve farkında olmadığınız çeşitli özelliklerini kullanmaktasınız...
·   Bilinçlerin konuştuğu boyut ("Hikmet" yurdu-Her şeyin akılla seyredilegelindiği boyut)
·  İlim ile diri olmayan (Ölü)
·  "Hakikat İlmi" ile dirilme(İnsanın Hakikatinin farkındalığını yaşama süreci-"Rabbinin likâsına kavuşmak")
·  Ledün, kişinin Zâtından açığa çıkan “Allah’ın kudreti”ne işaret eder.
· Ledün ilminin verilmesi ile Kudret izhârı oluşur!
·  Ledün ile "Kudret Sırları" seyredilir.
·  Rahmanî İlim (Rüzgârlar-Bulutları (beşerî duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları) süren rüzgarlar-Ölü bir beldeye(bilince) irsal edildiğinde arzı (bedeni) ölüyken dirilten ilim)
· Allah, “Rahmanî ilim”i irsâl etti de beşerî duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları sürüyor.
·  Allah, “Rahmanî ilim”i irsâl etti de beşerî duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları sürüyor.
·  "O", şuurunuzdan(“Semâ”dan) bir ilim(“Su”) inzal eder ve kendini beden kabullenmiş bilinci diriltir.
· "Âlemlerin tümüyle hayâl olduğu" gerçeği, ancak kişide "ilmi Ledün"ün izharı ile yaşanabilir.
·  İlmi Ledün"e erdirilenler, perdesiz yaşayanlardır.
·  İlim, Allah indinde “Tüm âlemlerin bir hiç” olduğunu idrak ettirir!.
·  Varlığın “Öz”ündeki bu sırra ermek için yapılacak şey-> Hazreti Rasûl aleyhisselâmın bildirdiği şekilde çalışmalar yapmak sûretiyle; var kabul edilen "benliği" terk etmek!
· Hakikat”i yaşayarak tasdik (Sıddıkîyet İlmi
·  Sıddıkîyet (Hakikati yaşayarak tasdik) ilminin yüce anlatım kuvvesi
· Rabbimiz…Ledünnünden bize bir veli meydana getir ve ledünnünden bir zafer oluştur!”
· "Hakikat İlmi" ile dirilen, birimselliğinden(karanlığından) çıkamayan kimse gibi olur mu?
· Süt, "Ledün" ile; su, ilim ile tevil olunur.
Detaylı Konu ve anlatımları için.Telif Hakkı yoktur.
Yorum Gönder